Opintojaksojen/ kurssien suoritusohjeet

Opiskelijan opiskelema opintojakso/kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin opintojakson/kurssin arviointiperusteet selvitetään opiskelijalle opintojakson/kurssin alussa.

Kunkin oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan aina numeroin. Koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista annetaan suoritusmerkintä.

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, otetaan huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa.

Opintojakson/kurssin arviointi voidaan suorittaa silloin, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät. Näitä ovat muun muassa läsnäolo oppitunneilla ja osallistuminen opetukseen,  opintojaksoon/kurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen ja mahdollinen päättökoe. Arvioinnin pohjana on oltava riittävästi opiskelijan antamia erilaisia näyttöjä oppimisestaan ja osaamisestaan. Myös arvosanaan neljä (4) vaaditaan arvioinnin edellytysten täyttyminen.