Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus lukiossa

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa lukio-opinnoissa ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee valmistautuessaan ylioppilaskirjoituksiin sekä siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Ohjaustoiminta kattaa koko lukioajan.

Jokainen opiskelija kuuluu johonkin ohjausryhmään, jolla on oma ryhmänohjaaja. Ryhmänohjaaja seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä ja keskustelee tarvittaessa opiskelijoiden kanssa heidän käyttäytymisessään tai opintomenestyksessään tapahtuneista muutoksista sekä mahdollisista poissaoloista. Ryhmänohjaaja on tarvittaessa yhteydessä myös opiskelijan huoltajiin.

Opinto-ohjaajat vastaavat opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä. He toimivat ryhmänohjaajien yhdyshenkilönä ja tiedottavat opiskelijan tärkeimmistä opinto-ohjelman muutoksista ryhmänohjaajalle. Opot seuraavat opiskelijoiden opintomenestystä ja opintojaksojen/kurssien kertymistä ja ohjaavat opiskelijan jatkokoulutuksen ja ammatinvalinnan suunnittelua.

Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijat voivat keskustella opon kanssa opintoihinsa, koulutusvalintoihinsa sekä ammatti- ja urasuunnitteluunsa, tulevaisuuteensa ja elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. 
Opiskelija voi varata ajan opinto-ohjaajalle Wilman kautta. Pidemmän ajan vaatimat asiat voidaan hoitaa oppituntien aikana, lyhyemmät asiat välitunneilla. Yksinkertaiset asiat kuten kurssi/opintojaksomuutokset voidaan hoitaa myös suoraan Wilmaviesteillä.

Opinto-ohjauksen tehtävänä on myös tukea ja auttaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Opot auttavat ja tukevat tarvittaessa opiskelijaa ongelmatilanteissa sekä ohjaavat hänet tarvittaessa erityisammattilaisten vastaanotolle.

Opinto-ohjauksen opintojaksot ja kurssit

Opinto-ohjauksen kurssit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden hankkia perustiedot ja taidot, joiden varassa heidän on mahdollista suunnitella jatko-opintoja ja pohtia ammatillista suuntautumista. Kurssimateriaali on pääasiassa sähköisessä muodossa Lempäälän lukion Moodlessa.

OP01 on kaikille pakollinen opintojakso ja sen tunnit on hajautettu 1. ja 2. lukuvuodelle.. Tunnit on sijoitettu niin, että 1. vuoden opiskelijoiden tunnit ovat 1. sekä 4. periodissa ja 2. vuoden opiskelijoiden tunnit ovat 2. periodissa. Toinen kaikille pakollinen opintojakso/kurssi OP02 on nimeltään Jatko-opinnot ja työelämä. Myös OP02-opintojakso/kurssi on hajautettu ja se opiskelellaan 2. vuoden keväänä ja 3. vuoden syksynä. OP01- ja OP02- opintojaksoja/kursseja ei tarvitse välttämättä erikseen valita tarjottimelta, vaan ne lisätään automaattisesti opiskelijan opinto-ohjelmaan.

Opinto-ohjauksessa voi suorittaa myös kolme koulukohtaista soveltavaa kurssia/valinnaista opintojaksoa. OP03 on Oppimistaidon kurssi. Kurssilla vahvistetaan ja syvennetään lukio-opiskelussa vaadittavia taitoja, tutustutaan erilaisiin muistiinpanotekniikoihin, harjoitellaan esseen kirjoittamista, etsitään omaa oppimistyyliä sekä suunnitellaan henkilökohtaista opintopolkua. Kurssin käymistä suositellaan erityisesti niille, joilla on jonkinlaisia oppimiseen liittyviä haasteita tai joiden opiskelutaidot vaativat harjoitusta,

Tutorkoulutukseen OP04-opintojaksoon valitaan lukion 1. vuosikurssin opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneet esittelemään lukio-opiskelua ja Lempäälän lukiota uusille opiskelijoille ja kouluun hakeville seuraavana lukuvuotena. Opintojaksosta saa  erillisen todistuksen. Opintojakso kehittää mm. esiintymistaidon ja ryhmäyttämisen valmiuksia.

Työstä oppimisen kurssi OP05 on tarkoitettu niille lukion opiskelijoille, jotka lukion ohella käyvät iltaisin, viikonloppuisin tai loma-aikoina töissä. Tarkoituksena on, että opiskelija havainnoi, mitä hän oppii työssään ja miten hän voi hyödyntää keskenään koulussa ja työpaikalla oppimiaan asioita. Kurssilla pidetään sähköistä oppimispäiväkirjaa ja tehdään portfolio. Kurssin suorittamiseksi työssä on oltava vähintään 120 tuntia. Kurssille ilmoittaudutaan opinto-ohjaajan kautta.

Lempäälän lukion opinto-ohjaajana toimii

Suvi Haapalahti
opiskelijoiden ohjaus, oppimistaidon kurssi
puh. 050 383 9798, s-posti: suvi.haapalahti@lempaala.fi