Arviointimerkinnät

Numeroiden 4 - 10 lisäksi opintojaksojen/kurssien arvioinnissa käytetään seuraavia merkintöjä:

S = suoritusmerkintä annetaan sellaisesta hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta/kurssista, jossa ei tarvitse käyttää numeroarvostelua.

H = hylätty annetaan opintojaksosta/kurssista, jossa ei tarvitse käyttää numeroarvostelua. Hylättyä soveltavaa kurssia ei lueta kurssikertymään.

T = täydennettävä annetaan, jos opiskelija on hyväksyttävästä syystä ollut poissa loppukokeesta. Täydennettävän saatuaan opiskelijalla on oikeus suorittaa loppukoe uusintakuulustelussa ja oikeus vielä uusia se, jos hän saa hylätyn arvosanan. Täydennettävä voidaan antaa myös opintojaksosta/kurssista, josta puuttuu osasuorituksia. Täydennettävä suoritus on täydennettävä seuraavan jakson koeviikon alkuun mennessä, muutoin opintojakso/kurssi mitätöityy.

P = arvostelematta annetaan, jos opiskelija on ollut poissa opintojakson/kurssin loppukokeesta ilman hyväksyttävää syytä. Opiskelija voi tällöin suorittaa loppukokeen seuraavassa korotuskuulustelussa. Koetta ei voi uusia.

K = keskeytynyt annetaan, opiskelijan opintojakso/kurssi on keskeytynyt liian monien poissaolojen takia.

J = jatkuva annetaan, jos opiskelijan aloittama opintojakso/kurssi jatkuu myöhemmin.

Opintojakson/kurssin itsenäinen suorittaminen

Opiskelija voi suorittaa opintojakson/kurssin painavasta syystä myös itse opiskellen. Suoritusluvan antaa aineenopettaja. Opintojakson/kurssin suorittamisesta tehdään kirjallinen sopimus. Itsenäisesti suoritetusta opintojaksosta/kurssista saatua hylättyä arvosanaa ei voi korottaa uusintakuulustelussa eikä korotuskuulustelussa. Itsenäisesti suoritettavan opintojakson/kurssin arviointiperusteet on kerrottava opiskelijalle etukäteen.