Kurssien arviointimerkinnät

Numeroiden 4 - 10 lisäksi kurssien arvioinnissa käytetään seuraavia merkintöjä:

S = suoritusmerkintä annetaan sellaisesta hyväksytysti suoritetusta kurssista, jossa ei tarvitse käyttää numeroarvostelua.

H = hylätty annetaan kurssista, jossa ei tarvitse käyttää numeroarvostelua. Hylättyä soveltavaa kurssia ei lueta kurssikertymään.

T = täydennettävä annetaan, jos opiskelija on hyväksyttävästä syystä ollut poissa kurssin loppukokeesta. Täydennettävän saatuaan opiskelijalla on oikeus suorittaa loppukoe uusintakuulustelussa ja oikeus vielä uusia se, jos hän saa hylätyn arvosanan. Täydennettävä voidaan antaa myös kurssista, josta puuttuu osasuorituksia. Täydennettävä kurssisuoritus on täydennettävä seuraavan jakson koeviikon alkuun mennessä, muutoin kurssi mitätöityy.

P = arvostelematta annetaan, jos opiskelija on ollut poissa kurssin loppukokeesta ilman hyväksyttävää syytä. Opiskelija voi tällöin suorittaa loppukokeen seuraavassa korotuskuulustelussa. Koetta ei voi uusia.

K = keskeytynyt annetaan, opiskelijan kurssi on keskeytynyt liian monien poissaolojen takia.

J = jatkuva annetaan, jos opiskelijan aloittama kurssi jatkuu myöhemmin.

Kurssin itsenäinen suorittaminen

Opiskelija voi suorittaa kurssin painavasta syystä myös itse opiskellen. Suoritusluvan antaa aineenopettaja. Kurssin suorittamisesta tehdään kirjallinen sopimus. Itsenäisesti suoritetusta kurssista saatua hylättyä arvosanaa ei voi korottaa uusintakuulustelussa eikä korotuskuulustelussa. Itsenäisesti suoritettavan kurssin arviointiperusteet on kerrottava opiskelijalle etukäteen