Oppiaineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelemista pakollisista ja syventävistä opintojaksoista/kursseista sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista kursseista/ valinnaisista opintojaksoista. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät.

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen  kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

1-2 opintojaksoa/kurssia 0

3-5 opintojaksoa/kurssia 1

6-8 opintojaksoa/kurssia 2

9 opintojaksoa/kurssia tai enemmän 3

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät/valinnaiset kurssit/opintojaksot, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa.

Mikäli opiskelijalla on oppiaineessa liikaa hylättyjä arvosanoja suhteessa suoritettuihin pakollisiin ja syventäviin kursseihin/valinnaisiin opintojaksoihin, näkyy opintorekisterissä kyseisen oppiaineen kohdalla E-merkintä päättöarvosanan sijaan.

Oppimäärän erillinen kuulustelu

"Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, on järjestettävä mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen." (Lukioasetus 810/1998, 8 § 3 mom)

Opiskelijalle varataan ennen päättötodistuksen antoa mahdollisuus osallistua eri aineiden erillisiin kuulusteluihin. Kuulustelun tarkoituksena on valmentaa opiskelijaa ylioppilaskirjoituksiin. Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin opintojaksojen/kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, arvosanaa voidaan korottaa, mikäli oppiaineen koko oppimäärä on opiskeltu. Arvosanan korotusta voi yrittää yhden kerran. Muuten erillisiin kuulusteluihin voi osallistua yhden kerran ylioppilaskirjoituskertaa kohti.

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja syventävien kurssien sekä valinnaisten opintojaksojen pohjalta muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen kuulustelun lisäksi soveltavien kurssien/ valinnaisten opintojaksojen pohjalta saadulla lisänäytöllä opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssi/opintojaksoarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.