Yhteiset pelisäännöt

A. Koulualueen ja -ajan sekä muiden koulunkäyntiin välittömästi liittyvien olosuhteiden määrittely.

1. Koulun alueena pidetään itse Virta-kampuksen rakennusta ja piha-aluetta.

2. Koulunkäyntiin välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan koulun järjestämä tilaisuus koulun alueen ulkopuolella kouluaikana sekä koulun järjestämä tilaisuus koulun alueella.

3. Koulun järjestämiä tilaisuuksia ovat ne, jotka pidetään koulun tiloissa tai koulun ulkopuolella kouluaikana tai jos valvonta on määrätty koulun taholta tilaisuuden pitämisen ehdoksi.

B. Päivittäisen työskentelyn eri tilanteet

1. Oppitunnit alkavat ja päättyvät koulun lukujärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana ja niillä tulee olla täsmällisesti läsnä.

2. Lukion luokat käyttävät pääsääntöisesti sisääntulo- ja poistumistienään Ahtialanjärven puoleista pääsisäänkäyntiä ja sillanpuoleista sisäänkäyntiä ja säilyttävät vaatteensa ja varusteensa niille varatuissa naulakoissa ja lokeroissa. Kulkuväylät on pidettävä vapaana.

3. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Opiskelija on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan tai tuottamuksesta aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneesta vahingosta on mahdollisuuksien mukaan viipymättä ilmoitettava rehtorille, jollekin opettajalle tai kiinteistönhoitajalle.

4. Kouluyhteisön jäsenet pyrkivät säilyttämään koulualueen siisteyden ja viihtyisyyden (mahdollisia istutuksia, roskia yms. koskevat määräykset).

5. Tapaturman sattuessa ilmoitetaan siitä viipymättä terveydenhoitajalle tai jollekin opettajalle ja annetaan mahdollisuuksien mukaan tarvittava ensiapu.

6. Luvan koulusta poissaoloon neljään (4) vuorokauteen asti myöntää ryhmänohjaaja ja sitä pidemmältä ajalta rehtori. Luvan koulusta kesken päivää poistumiseen antaa asianomainen opettaja tai terveydenhoitaja.

7. Opiskelija on velvollinen selvittämään poissaolonsa opetussuunnitelmassa annettujen määräysten mukaisesti.

8. Mikäli opiskelija syyllistyy kokeessa vilpin yritykseen tai vilppiin, hylätään ko. kurssi ja se on käytävä uudelleen. Alaikäisen kotiin lähetetään tiedote asiasta.

9. Poissaoloon kokeista sovelletaan opetussuunnitelmassa annettuja määräyksiä.

C. Koulumatkat

1. Koulumatkalla opiskelijan tulee noudattaa liikennesääntöjä ja hyvää matkustustapaa. Moottoriajoneuvot ja polkupyörät on säilytettävä hyvässä järjestyksessä niille varatuilla paikoilla.

D. Vapaa-ajantoiminta koulussa

1. Milloin opiskelijan vapaa-ajan toiminta tapahtuu koulun tiloissa, tulee heidän noudattaa koulun järjestyssääntöjä sekä tilaisuudesta annettuja erikoismääräyksiä. Järjestävä yhteisö vastaa omasta tilaisuudestaan.

2. Opiskelijat saavat julkaista ja levittää painotuotteita ja muuta tiedotusaineistoa, mikäli se ei haittaa koulun työrauhaa. Opetustiloja ei tule käyttää sellaisen aineiston esillä pitämiseen joka ei liity opintoihin. Kaupallista tai yleisiin vaaleihin liittyvää mainosaineistoa saa julkaista tai asettaa esille rehtorin luvalla. Mikäli koulun omaisuutta aiotaan käyttää opiskelijoiden järjestämään toimintaan, tulee siihen olla rehtorin lupa.

E. Työrauhan ylläpitäminen

1. Kouluyhteisön jäsenien tulee käyttäytymisellään pyrkiä edistämään koulun työrauhaa.

2. Jos opiskelija ei noudata lukion järjestystä, käyttäytyy sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton, hän syyllistyy rikkomukseen. Opiskelijan ojentamiseksi:

a. Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Määräyksen voi antaa opettaja tai rehtori.

b. Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen.

c. Rehtori voi evätä opiskelijan osallistumisen opetukseen enintään kolmen työpäivän ajaksi.

d. Lautakunta voi erottaa opiskelijan määräajaksi.

Opettajan tulee saattaa opiskelijan tekemä rikkomus rehtorin tietoon, jos hän ei pidä käytettävänä olevia ojennuskeinoja riittävinä. Vastaavasti rehtorin on saatettava asia lautakunnan tietoon.

3. Kuvaaminen tai muu tallentaminen oppitunneilla edellyttää opettajan lupaa.

F. Tupakointi, päihteet ja huumeet

1. Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena kouluaikana. Kouluun ei saa myöskään tuoda mitään päihteitä.

2. Tupakointi ja nuuskan käyttö on opiskelijoilta kielletty koulurakennuksessa ja koulun alueella.

G. Sääntöjä voidaan muuttaa samassa järjestyksessä kuin ne on laadittukin.

H. Muut määräykset

Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen määrätä, noudatetaan voimassa olevaa lukiolakia ja asetusta sekä muita lukiota koskevia säädöksiä ja määräyksiä.